Liiton koronaohjeistus

25.11.2021 14:46
https://www.ringette.fi/fi/nw/16978/ringetteliiton+suositus+j%C3%A4senseuroille+koronapandemiaan+liittyen.html

https://www.ringette.fi/fi/nw/16978/ringetteliiton+suositus+j%C3%A4senseuroille+koronapandemiaan+liittyen.html